Završetkom kompletnih pripremnih radnji za organizaciju natjecanja i to u vidu nabavke medalja, pehara, izrade priznanja i zahvalnica te uređenjem dvorane i klupskih prostorija…..

sve je bilo spremno za ostvarenje još jednog zadanog cilja i to provedbe novog specijaliziranog maketarskog natjecanja u Republici Hrvatskoj pod nazivom „AK-ademy Scale Model Cup“.

Navedeni kup rezultat je uspješne provedbe dvaju Ak-ademy (Summer & Autumn) projekata, koji su u kratkome vremenu isporučili nekoliko desetaka novih tematskih radova što je uistinu veliki uspjeh istoga. Posebnost ovoga kupa, otvaranje je manjeg broja „specijaliziranih“ kategorija tematski povezanih sa projektnim zadacima, te dviju „Master“ kategorija u kojima sudjeluju radovi isključivo “na poziv” izrađeni prema zadatku uz napomenu na izradu u „izvan komfornoj zoni“ čime se u konačnici dokazuju maketarske vještine i stečena znanja maketara koji sudjeluju u navedenim „Master“ kategorijama. Upravo navedenim pristupom dolazimo do istinskih majstora ove tehničke discipline i priznavanja istih primanjem „Master“ priznanja.

Okupljanjem članova kluba te dragih prijatelja iz IPMS Mađarska, koji su svojim dolaskom i uključivanjem u provedbu ovoga kupa, istome osigurali međunarodni status, započeli smo sa provedbom projektnog sadržaja i to izvedbom dviju maketarskih radionica i to; (Scratchbuild &Weathering).

U predviđeno vrijeme, maloj ceremoniji otvaranja, pridružili su nam se predstavnici Hrvatske zajednice tehničke kulture i to; gosp. Damir Tomić, predsjednik HZTK, gosp. Ivan Jurić, dopredsjednik HZTK, gđa. Zdenka Terek, glavna tajnica HZTK, i gosp. Hrvoje Nekić, zamjenik glavne tajnice HZTK, koji su pohvalili dosadašnju provedbu projektnih zadaća, te najavili daljnju i još jaču suradnju u vidu provedbe novih projekata.

Nakon kraće pauze uz izvrsne domaće delicije Hrvatske kuhinje, te zajedničkog druženja, došlo je vrijeme za slaganje natjecateljskih radova u 6 kategorija koje su bile i više nego izvrsno popunjene.

Suđenje radova provela je tročlana međunarodna ekipa i to u sastavu (gosp. Samir Kassis, gosp. David Damek, te gosp. Nuno da Costa) koji su nakon dva sata pregledavanja radova usuglasili listu pobjedničkih radova. Još jednom veliko hvala našim dragim prijateljima koji su pristali odvojiti svoje dragocjeno vrijeme te svojim uključivanjem u provedbu suđenja dodatno uveličati ovo događanje i potvrditi međunarodni status istoga.

Proglašenjem pobjedničkih radova, te podjelom poklon paketa od AK Interactive i Carata Magica d.o.o., kojima se i ovim putem još jednom posebno zahvaljujemo, završili smo I. AK-ademy Scale Model Cup, uz najavu početka organizacije drugog izdanja predviđenog za prosinac 2023. godine.

Na kraju događanja, posebno iznenađenje članovima kluba pripremili su predsjednik i tajnik HUVM-a, koji su podijelili nove klupske jakne, koje uz klupske oznake imaju i novi logo IPMS Croatia, usuglašen sa ostalim IPMS organizacijama diljem svijeta.

Uz pogled prema, kako stvari stoje, projektno vrlo uspješnoj 2023. godinu, primite puno pozdrava od članova HUVM-a i IPMS Croatia.

 

With the completion of the complete preparatory activities for the organization of the competition, in the form of procurement of medals, cups, creation of recognition and acknowledgments, and the arrangement of the hall and club premises, everything was ready for the realization of another set goal, namely the implementation of a new specialized model competition in the Republic of Croatia called ” AK-ademy Scale Model Cup“.

The aforementioned cup is the result of the successful implementation of two Ak-ademy (Summer & Autumn) projects, which in a short time delivered several dozen new thematic works, which is truly a great success of the same. The special feature of this cup is the opening of a smaller number of “specialized” categories thematically related to project tasks, and two “Master” categories in which works exclusively created according to the task participate, with a note on creation “outside the comfort zone”, which ultimately proves the modeling skills and acquired knowledge of model makers who participate in the mentioned “Master” categories. With the aforementioned approach, we reach the true masters of this technical discipline and recognize them by receiving the “Master” award.

By gathering the members of the club and dear friends from IPMS Hungary, who by their arrival and involvement in the implementation of this cup, ensured the same international status, we started with the implementation of the project content, with the performance of two model workshops, namely; (Scratchbuild & Weathering).

At the scheduled time, at the small opening ceremony, we were joined by representatives of the Croatian Community of Technical Culture, namely; Mr. Damir Tomić, president of HZTK, Mr. Ivan Jurić, vice-president of HZTK, Mrs. Zdenka Terek, general secretary of HZTK, and Mr. Hrvoje Nekić, deputy general secretary of HZTK, who praised implementation of project tasks so far, and announced further and even stronger cooperation in the form of implementation of new projects.

After a short break with excellent homemade delicacies of Croatian cuisine and socializing, it was time to organize the competition entries into 6 categories, which were more than excellently filled.

The works were judged by a three-member international team consisting of (Mr. Samir Kassis, Mr. David Damek, and Mr. Nuno da Costa) who agreed on the list of winning works after two hours of reviewing the works. Once again, a big thank you to our dear friends who agreed to take their precious time and, by their involvement in the execution of the trial, further magnify this event and confirm its international status.

With the announcement of the winning works, and the distribution of gift packages from AK Interactive and Carata Magica d.o.o., to whom we would like to express our special thanks once again, we have finished the 1st AK-ademy Scale Model Cup, with the announcement of the start of the organization of the second edition scheduled for December 2023.

At the end of the event, a special surprise for club members was prepared by the president and secretary of HUVM, who handed out new club jackets that, in addition to the club insignia, have the new IPMS Croatia logo, harmonized with other IPMS organizations around the world.