Nakon dva „posebna izdanja“ i brojnih pratećih ograničenja, ovogodišnje sedamnaesto izdanje Zagrebačkog maketarskog kupa CRNA KRALJICA, održano 10. rujna 2022. godine u sklopu OŠ Kajzerica, uspješno smo vratili na „standardnu postavu“ koja je svojim ostvarenim rezultatima u cijelosti premašila sva očekivanja.

Veliki doprinos ovome povratku, omogućila je upravo OŠ Kajzerica, otvaranjem velike športske dvorane ukupne površine 1300 m2 koju smo u cijelosti ispunili, zahvaljujući prvenstveno velikom broju natjecatelja kao i ostalih sudionika ove manifestacije.

Ovogodišnjoj manifestaciji koja se održala pod počasnim pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba, nazočili su brojni gosti i uzvanici od kojih su u ceremoniji otvaranja sudjelovali; gosp. Kristian Matas, predsjednik HUVM, gosp. Siniša Martić, predsjednik IPMS Croatia, gđa. Ziyue Wang i gđa. Elena Gomez del Castal, predstavnice AK Interactive, gosp. David Damek, predstavnik PLASMA, gosp. Ivan Jurić, dopredsjednik ZZTK, gđa. Helena Jelinek Mareljić voditeljica službe pri Muzeju policije, gosp. Mario Kraljić, zamjenik načelnika VI. PP Zagreb u funkciji izaslanika ministra unutarnjih poslova, gosp. Hrvoje Nekić, zamjenik tajnika HZTK, gđa. Zdenka Terek, glavna tajnica HZTK, gosp. Damir Tomić, predsjednik HZTK, te gosp. Nenad Predovan, podpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, koji je ujedno i otvorio ovo događanje.

Uz natjecateljski dio događanja u kojemu je ove godine sudjelovalo više od 450 maketarskih uradaka, natjecatelja iz više od 10 europskih zemalja, posebnost istoga, bila je otvaranje natjecateljsko izložbenoga dijela u kojemu je sudjelovalo 5 svjetskih IPMS podružnica i nekoliko samostalnih klubova sa više od 100 radova, a koje je obišlo i pogledalo nekoliko stotina posjetitelja.

Osim navedenih natjecateljsko izložbenih platformi, sadržajnu ponudu ovoga događanja dodatno smo ispunili postavom jedinstvene maketarske izložbe članova HUVM & IPMS Croatia „Hrvatska vojska i policija u mjerilu – od Domovinskog rata do danas“ koja je nastala tijekom 2021. godine u svrhu obilježavanja 30. godišnjice stvaranja Hrvatske vojske i policije , te 75. godišnjice tehničke kulture Republike Hrvatske.

Dopunu izložbenog postava, odradio je naš vanjski partner projekta, Muzej policije sa više originalnih uniformi i dijelova opreme korištene tijekom VRO u Domovinskome ratu, koje su izazvale posebnu pažnju kod brojnih posjetitelja, a posebno onih iz inozemstva. Uz Muzej policije, ovome događanju priključili su se pripadnici Policijske akademije, čiji su instruktori i polaznici iste, demonstrirali polusatni program spretnosti vožnje motorima, te rukovanja vatrenim oružjem.

Redovitom provedbom tematskih klupskih projekata, te povezivanjem sa brojnim inozemnim maketarskim kućama, za potrebe ovogodišnje CRNE KRALJICE, osigurali smo provedbu više maketarskih radionica od kojih posebno izdvajamo radionice Miniatures.si pod vodstvom Anže Zorka,

AK – ademy project pod vodstvom Filipa Kovačeca,

te PLASMO workshop, pod vodstvom Davida Dameka.

Demonstraciju primjene stečenih znanja i vještina, uključivo mogućnost međusobne interakcije, privukla je brojne znatiželjnike među kojima nas je iznenadio broj djece i mladih koji su tek počeli se baviti maketarstvom.

Navedena brojna događanja i aktivnosti vezane uz njih, posebno je dopunio veliki broj sudionika maketarske burze, kojih je ove godine bilo više od 10 što nas je posebno razveselilo. Isti su u sklopu svoje bogate ponude prezentirali brojne nove alate i opremu, materijale, te mnoštvo boja i ostalih pratećih proizvoda potrebnih za izradu i završavanje maketa.

Najveći organizacijski iskorak ovogodišnje CRNE KRALJICE napravljen je u vidu suđenja i ocjenjivanja pristiglih natjecateljskih radova koje su odradili sudački timovi renomiranih inozemnih maketara sa višegodišnjim znanjem i stečenim iskustvom. Spomenuti novitet, dodatno je podignuo natjecateljsku ljestvicu, ali i dao dodatnu međunarodnu potvrdu ovome natjecanju u Republici Hrvatskoj.

Ceremonijom proglašenja pobjedničkih radova u ukupno 40 Klasičnih, te 8 Master kategorija, čiji su nagradni fond osigurali Carta Magica d.o.o., te AK Interactive, kojima se još jednom najiskrenije zahvaljujemo završio je 17. Zagrebački maketarski kup CRNA KRALJICA uz najavu nove i punoljetne CRNE KRALJICE predviđene za rujan 2023. godine.

 

 

 

After two “special editions” and numerous accompanying restrictions, this year’s seventeenth edition of the Zagreb Modeling Cup CRNA KRALJICA, held on September 10, 2022, as part of the Kajzerica Elementary School, we successfully returned to the “standard lineup”, which with its achieved results completely exceeded all expectations .

Kajzerica Elementary School made a big contribution to this return, by opening a large sports hall with a total area of ​​1300 m2, which we completely filled, thanks primarily to the large number of competitors as well as other participants of this event.

This year’s event, which was held under the honorary patronage of the City Assembly of the City of Zagreb, was attended by numerous guests and invited guests, some of whom participated in the opening ceremony; Mr. Kristian Matas, president of HUVM, Mr. Siniša Martić, president of IPMS Croatia, Mrs. Ziyue Wang and Ms. Elena Gomez del Castal, representative of AK Interactive, Mr. David Damek, representative of PLASMO, Mr. Ivan Jurić, vice president of ZZTK, Mrs. Helena Jelinek Mareljić, Head of Service at the Police Museum, Mr. Mario Kraljić, Deputy Chief VI. PP Zagreb in the function of envoy of the Minister of Internal Affairs, Mr. Hrvoje Nekić, deputy secretary of HZTK, Mrs. Zdenka Terek, general secretary of HZTK, Mr. Damir Tomić, president of HZTK, and Mr. Nenad Predovan, vice president of the City Assembly of the City of Zagreb, who also opened this event.

In addition to the competitive part of the event, in which this year more than 450 model works, competitors from more than 10 European countries participated, the special feature of the event was the opening of the competitive exhibition part in which 5 global IPMS branches and several independent clubs with more than 100 works participated , which was visited and viewed by several hundred visitors.

In addition to the aforementioned competitive exhibition platforms, we have additionally filled the content offer of this event with the setting of a unique model exhibition of the members of HUVM & IPMS Croatia “Croatian army and police on a scale – from the Homeland War to the present day”, which was created in 2021 for the purpose of marking the 30th anniversary of its creation of the Croatian Army and Police, and the 75th anniversary of the technical culture of the Republic of Croatia. The addition of the exhibition was done by our external project partner, the Police Museum with several original uniforms and pieces of equipment used during the VRO in the Homeland War, which attracted special attention from numerous visitors, especially those from abroad. In addition to the Police Museum, this event was joined by members of the Police Academy, whose instructors and students demonstrated a half-hour program of motor skills and handling firearms.

By regularly implementing thematic club projects, and by connecting with numerous foreign model-making houses, for the needs of this year’s CRNA KRALJICA, we have ensured the implementation of several model-making workshops, of which we particularly single out the Miniatures.si workshops under the leadership of Anže Zorko, AK – ademy project under the leadership of Filip Kovačec, and PLASMO workshop, led by David Damek. The demonstration of the application of acquired knowledge and skills, including the possibility of mutual interaction, attracted many curious people, among whom we were surprised by the number of children and young people who had just started to do model making.

The mentioned numerous events and activities related to them were especially complemented by the large number of participants of the mock-up market, of which there were more than 10 this year, which made us especially happy. As part of their rich offer, they presented a number of new tools and equipment, materials, as well as a multitude of colors and other supporting products necessary for making and finishing models.

The biggest organizational breakthrough of this year’s CRNA KRALJICA was made in the form of judging and evaluating the submitted competition works, which were done by judging teams of renowned foreign modelers with many years of knowledge and experience. The mentioned novelty has additionally raised the competition level, but also given additional international confirmation to this competition in the Republic of Croatia.

The 17th Zagreb Modeling Cup CRNA KRALJICA ended with the ceremony of announcing the winning works in a total of 40 Classic and 8 Master categories, whose prize fund was provided by Carta Magica d.o.o., and AK Interactive, to whom we once again sincerely thank, with the announcement of the new and adult CRNA KRALJICA predicted for September 2023.