Iskazivanjem velikog interesa za nastavak rada u sklopu temu “From Middle East to Afganistan”, IPMS Croatia u suradnji sa Hrvatskom udrugom vojnih minijaturista, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i AK Interactive, 26. veljače 2022. godine pokrenula je SIG projekt (Special Interest Group) za koji vrijede sljedeća pravila;

 

 

PODACI I PRAVILA SIG PROJEKTA (PIPS)

Naziv projekta:

IPMS Croatia / Special Interest Group (SIG) – „From Middle east to Afganistan“

Projektna grupacija:

Međunarodna maketarska akademija

Organizatori projekta:

IPMS Croatia, Hrvatska udruga vojnih minijaturista (HUVM) i Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK)

Partner projekta:

AK Interactive (AK)

Provedbena potpora:

Ministarstvo znanosti i obrazovana Republike Hrvatske

Cilj SIG-a

Izrada maketa na temu vojnih sukoba koji su se vodili na prostoru država Bliskog Istoka do Afganistana u vremenskom razdoblju od 1948. godine pa sve do danas. Geografska raznolikost terena, veliki broj vojnih i paravojnih jedinica uključenih u vojne sukobe, te neizmjerna raznolikost i količina vojne opreme i prateće tehnike, otvara dodatne maketarske mogućnosti u vidu izrade pojedinačnih maketa, te pratećih diorama i vinjeta.

Prilikom izrade maketarskih uradaka, potrebno je pripaziti na povijesnu točnost u pogledu pripadnosti vojne tehnike i opreme, vremenskom okviru njihove dostupnosti i samoga korištenja, točnosti nijansi boja te oblika kamuflažnih šara, pratećih taktičkih oznaka, uključivo autentičnost terena, objekata i vojnih fortifikacija izgrađenih u navedenom vremenu i sl.

Svi sudionici SIG-a ograđuju se od bilo kakvih simpatiziranja ili propagiranja pojedinih sustava i pratećih režima u navedenim sukobima, već isključivo pristupaju istome sa tehničkih i maketarskih stajališta.

Ratni sukobi: 

Arapsko-izraelski rat 1948. / Prekogranični sukobi 1949. – 1956. / Sueska kriza / Šestodnevni rat / Rat iscrpljivanja / Jomkipurski rat / Libanonski sukob 1978. / Operacija Opera / Libanonski rat 1982. / Južno libanonski sukob 1982. – 2000. / Operacija Drvena noga / Intifada / Izraelsko-palestinski sukobi 1993. – 2000. / Druga Intifada / Izraelsko-libanonski rat 2006 / Operacija Orchard / Rat u Gazi 2008. – 2009. / Razni sukobi prošireni na Bliski istok izazvani Arapskim proljećem 2010. – do danas / Sovjetsko – Afganistanski rat 1979. – 1989. / Rat u Afganistanu 2001. – 2021.

Kategorije SIG-a

VE – Vojna vozila (1/72, 1/48, 1/35)
DV – Diorame i vinjete, (1/72, 1/48, 1/35)
AC – Zrakoplovi, (1/72, 1/48, 1/32)
HE – Helikopteri, (1/72, 1/48, 1/35)
FG – Figure, sva mjerila
SH – Brodovi, sva mjerila
RE – Ostalo, sva mjerila (svi drugi radovi koji ne pripadaju u ostale kategorije)

Tko može sudjelovati u SIG projektu?

U SIG projektu mogu sudjelovati isključivo pojedinci ili klubovi koji su dio IPMS sustava.

Kako se pridružiti SIG-u? 

Za prijavu sudjelovanja u SIG projektu potrebno je poslati aktivacijski mail na adresu sig@ipms-croatia.org sa kratkim opisom vašega rada, uključivo popis maketa i materijala koje planirate koristiti u izradi svoga rada, te kategoriju u kojoj ćete sudjelovati. Svaki rad zahtijeva zasebnu prijavu.

Kako prezentirati SIG radove?

Proces izrade maketarskog uratka potrebno je redovito fotografirati i uz nekoliko kratkih rečenica opisati te prezentirati na FB grupi Hrvatska udruga vojnih minijaturista, s koje će se naknadno administratori i moderatori prebacivati na FB stranicu IPMS Croatia. Navedeni postupak vrijedi i za gotove radove, uz obvezan kratak opis istoga. Svi materijali javnom objavom postaju vlasništvo organizatora i mogu se koristiti u promotivne svrhe projektnog sadržaja na stranicama organizatora i partnera projekta.

Što dobivam pridruženjem SIG-u?

Mogućnost suradnje i razmjene ideja s maketarima koji dijele interes prema navedenoj tematici. Uključivanje na tematska predavanja, prateće maketarske radionice i škole, uključivo korištenje kompletne infrastrukture istih. Dobivanje dijela potrošnog materijala i opreme za potrebe izrade maketarskih tematskih uradaka. Pravo sudjelovanja u SIG posebnim i specijalnim natjecateljskim kategorijama natjecanja u organizaciji IPMS Croatia. Osim navedenoga, svi prijavljeni sudionici putem aktivacijskog maila koji su nositelji zlatnog odličja u svojim kategorijama, mogu naknadno sudjelovati u SIG MASTER kategoriji, čijim pobjednicima će se dodijeliti posebna nagrada SIG MASTER of IPMS Croatia za navedenu kategoriju.

Aktivnosti SIG-a

SIG svojim pokretanjem dobiva otvoreni vremenski okvir unutar kojega vodstvo istoga propisuje povremene rokove za određene aktivnosti (najave etapa događanja). Isto tako, ukoliko zbog bilo kojih razloga dođe do smanjenja interesa za trenutno otvoreni SIG i njegove aktivnosti, isti se može staviti u stanje mirovanja ili čak zatvoriti.  Jednom zatvoreni ili pauzirani SIG, uz opetovano iskazivanje interesa članova, može se ponovno pokrenuti. Sve aktivnosti SIG-a provode se etapno, u dogovoru s članstvom i vodstvom istoga.

Etape SIG-a „From Middle East to Afganistan“

ETAPA I:

 • Pokretanje SIG-a; veljača 2022′
 • Praktične i maketarske radionice: svaki prvi i treći vikend u mjesecu tokom godine
 • Prezentacija SIG projekta; redovito na FB grupi / grupama

ETAPA II:

 • Poziv na suradnju međunarodnim IPMS udruženjima: travanj 2022′
 • Najava PIPS-a: travanj 2022′
 • Prezentacija i sudjelovanje SIG-a; SVM Kranj, svibanj 2022′; PSMK Budimpešta, lipanj 2022′

ETAPA III:

 • Otvaranje posebnih i specijalnih kategorija; Crna Kraljica, rujan 2022′
 • Otvaranje Online izložbe / natjecanja; rujan 2022′ – prosinac 2022′
 • Tematska maketarska izložba
 • Proglašenje MASTER of IPMS Croatia

 

Expressing great interest in continuing the work on the topic “From Middle East to Afghanistan”, IPMS Croatia in cooperation with the Croatian Association of Military Miniaturists, Croatian Association of Technical Culture and AK Interactive, on February 26, 2022 launched SIG project (Special Interest Group) to which the following rules apply;

 

 

SIG PROJECT DATA AND RULES (PIPS)

Name of the project:

IPMS Croatia / Special Interest Group (SIG) – “From Middle East to Afghanistan”

Project group:

International Modeling Academy

Project organizers:

IPMS Croatia, Croatian Association of Military Miniaturists (HUVM) and Croatian Association of Technical Culture (HZTK)

Project partner:

AK Interactive (AK)

Implementation support:

Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia

The goal of the SIG

Making models on the topic of military conflicts that took place in the Middle East to Afghanistan in the period from 1948 until today. The geographical diversity of the terrain, the large number of military and paramilitary units involved in military conflicts, and the immense variety and quantity of military equipment and accompanying techniques, opens additional modeling opportunities in the form of individual models, and accompanying dioramas and vignettes.

When making mock-ups, it is necessary to pay attention to historical accuracy in terms of military equipment and equipment, time frame of their availability and use, accuracy of color shades and shapes of camouflage patterns, accompanying tactical markings, including the authenticity of terrain, buildings and military fortifications. time, etc.

All SIG participants refrain from any sympathy or propaganda of certain systems and accompanying regimes in these conflicts, but only approach the same from a technical and model point of view.

War conflicts:

The Arab-Israeli War of 1948 / Cross-border conflicts 1949 – 1956 / Suez Crisis / The Six Day War / War of attrition / The Yom Kippur War / Lebanon conflict 1978 / Operation Opera / Lebanon War 1982 / South Lebanon conflict 1982-2000 / Operation Wooden leg / Intifada / Israeli-Palestinian conflict 1993-2000 / Second Intifada / Israel-Lebanon War 2006 / Operation Orchard / Gaza War 2008-2009 / Various conflicts extended to the Middle East caused by the Arab Spring of 2010 – to date / Soviet-Afghanistan War 1979 – 1989 / War in Afghanistan 2001 – 2021

SIG categories

VE – Military vehicles (1/72, 1/48, 1/35)
DV – Dioramas and vignettes (1/72, 1/48, 1/35)
AC – Aircraft, (1/72, 1/48, 1/32)
HE – Helicopters, (1/72, 1/48, 1/35)
FG – Figures, all scales
SH – Ships, all scales
RE – Other, all scales (all other works not belonging to other categories)

Who can participate in the SIG project?

Only individuals or clubs that are part of the IPMS system can participate in the SIG project.

How to join SIG?

To apply for participation in the SIG project, you need to send an activation email to sig@ipms-croatia.org with a brief description of your work, including a list of models and materials you plan to use in creating your work, and the category in which you will participate. Each paper requires a separate application.

How to present SIG work?

The process of making a modeling work should be regularly photographed and with a few short sentences described and presented on the FB group Croatian Association of Military Miniaturists, from which administrators and moderators will later be transferred to the FB page IPMS Croatia. This procedure also applies to finished works, with a mandatory short description of the same. All materials become the property of the organizers through public announcement and can be used for promotional purposes of the project content on the pages of the organizers and project partners.

What do I get by joining SIG?

Possibility of cooperation and exchange of ideas with modelers who share interest in the mentioned topic. Involvement in thematic lectures, accompanying modeling workshops and schools, including the use of their complete infrastructure. Obtaining a part of consumables and equipment for the needs of making thematic works. The right to participate in SIG special and special competition categories of competitions organized by IPMS Croatia. In addition to the above, all registered participants via activation email who are holders of gold medals in their categories, can subsequently participate in the SIG MASTER category, whose winners will be awarded a special prize SIG MASTER of IPMS Croatia for this category.

SIG activities

With its launch, SIG gets an open time frame within which its management prescribes occasional deadlines for certain activities (announcements of stage events). Also, if for any reason there is a decrease in interest in the currently open SIG and its activities, it can be put on hold or even closed. Once closed or paused, the SIG, with repeated expressions of interest to members, may be restarted. All activities of the SIG are carried out in stages, in agreement with its membership and management.

SIG stages “From Middle East to Afghanistan”

STAGE I:

 • Launch of SIG; February 2022 ‘
 • Practical and modeling workshops: every first and third weekend of the month during the year
 • Presentation of the SIG project; regularly on FB group / groups

STAGE II:

 • Call for cooperation with international IPMS associations: April 2022 ‘
 • Announcement of PIPS: April 2022 ‘
 • Presentation and participation of SIG; SVM Kranj, May 2022 ‘; PSMK Budapest, June 2022 ‘

STAGE III:

 • Opening of special and special categories; CRNA KRALJICA, September 2022 ‘
 • Opening of an online exhibition / competition; September 2022 ‘- December 2022’
 • Thematic model exhibition
 • Proclamation of MASTER of IPMS Croatia