Poštovane kolege maketari,

Slijedom trenutno dobivenih uputa nadležnih institucija, slobodni smo najaviti održavanje specijalnog izdanja XVI. Zagrebačkog maketarskog kupa CRNA KRALJICA 2021‘, koja će se održati dana 11.09.2021. godine, u sklopu športske dvorane OŠ Gračani, Gračani 4a, 10000 Zagreb, u trajanju od 08.00 do 17.00 sati.

Cjelokupno događanje prilagoditi će se svim potrebnim mjerama u vidu pridržavanja propisane distance, nošenja maski, te svih ostalih aktualnih epidemioloških mjera koje će u vrijeme održavanja događanja biti na snazi.

Prijava radova;

 • ONLINE PRIJAVA; na mail organizatora huvm@huvm.hr potrebno je poslati mail sa naslovom „Prijava za CK 2021“ uz sljedeće podatke;
  1. Ime i prezime natjecatelja
  2. Naziv rada
  3. Kategorija
  4. Mjerilo
  5. Klub / IPMS
 • PRIJAVA NA MJESTU DOGAĐANJA; svaki natjecatelj koji će sudjelovati u natjecanju upisuje tražene podatke u tablicu kategorije u kojoj se rad natječe. Broj pod kojim je upisan rad (dva listića) natjecatelj nosi do mjesta navedene kategorije. Jedan stavlja pod rad drugi ima kod sebe do trenutka preuzimanja rada.

Kotizacija za ONLINE PRIJAVU se NE PLAĆA, dok u slučaju „PRIJAVE NA MJESTU DOGAĐANJA“ kotizacija iznosi 70,00 kn ili 10,00 €

Nagradni fond;

 • standardne kategorije; prva tri mjesta dobivaju medalje i prigodni poklon
 • specijalna kategorija; prva tri mjesta dobivaju medalju, prigodni poklon i maketu
 • posebne kategorije; najbolji rad koji dobiva pehar, prigodni poklon i maketu.
 • The best of show junior / nagrada Ivan Špiljak; pehar, prigodni poklon, maketa
 • The best of show senior / nagrada Boris Šprem; pehar, prigodni poklon, maketa

Ostale aktivnosti;

 • maketarska izložba “Hrvatska vojska i policija u mjerilu – od Domovinskog rata do danas
 • maketarska radionica “MiG Ammo”
 • maketarska radionica “AK Interactive”

U dvorani će isto tako biti postavljeno nekoliko slobodnih stolova za potrebe postave maketa u svrhu izlaganja istih. Za tu vrstu aktivnosti nije potrebno imati nikakve prijave već je postavljanje i odgovornost za radove isključivo u domeni njegova autora.

Za potrebu održavanja „maketarskog buvljaka“ osigurati će se nekoliko zajedničkih stolova za sve zainteresirane, kako bi se i taj dio aktivnosti potaknuo nakon dugo vremena.

Popis trgovaca kao i mogućih gostiju ovoga događanja, najaviti ćemo uskoro i naravno sukladno trenutnim važećim epidemiološkim mjerama.

Vremenik događanja;

08.00 – 11.00 / prijava radova

11.00 – 11.30 / otvaranje kupa

11.30 – 15.00 / suđenje radova

13.00 – 15.00 / maketarske radionice

16.00 – 17.00 / proglašenje pobjednika

Kategorije;

SENIORI

CV – Civilna vozila i vlakovi / sva mjerila

D1 – Diorame i vinjete 1/72 i manje

D2 – Diorame i vinjete 1/48

D3 – Diorame i vinjete 1/35 i veće

FG – Figure i biste / sva mjerila

HC – Helikopteri / sva mjerila

P1 – Brodovi 1/350 i veći

P2 – Brodovi 1/350 i manji

PA – Papirnati modeli / sva mjerila

SF – Fantasi & What if

UR – Modeli u radu / sva mjerila

V1 – Vojna vozila 1/72 i manja

V2 – Vojna vozila 1/48

V3 – Vojna vozila 1/35 i veća

Z1 – Zrakoplovi 1/72 i manji

Z2 – Zrakoplovi 1/48

Z3 – Zrakoplovi 1/32 i veći

JUNIORI

J1 – Vozila / sva mjerila

J2 – Zrakoplovi / sva mjerila

J3 – Brodovi / sva mjerila

J4 – Ostalo / sva mjerila

SPECIJALNA KATEGORIJA

SK1 – Hrvatski ponos (od 1990. do danas)

POSEBNA KATEGORIJA

PK1 – From Meddle East to Afganistan / sva mjerila

PK2 – T (sav oklop iz navedene serije) / sva mjerila

PK3 – Mil Mi (svi helikopteri iz navedene serije) / sva mjerila

PK4 – MiG (svi avioni iz navedene serije) / sva mjerila

Napomena:

Ukoliko se u pojedinoj od seniorskih ili juniorskih kategorija pojavi 7 ili više kvalitetnih radova sa nekim zajedničkim osobinama na temelju kojih bi se mogla osnovati nova kategorija, za tu skupinu maketa organizator ima pravo odlučiti osnovati novu kategoriju u toku samoga natjecanja.

 

Dear fellow modelers,

Following the instructions currently received from the competent institutions, we are free to announce the holding of a special edition of the 16th Zagreb Scale Model Cup CRNA KRALJICA 2021 ‘, which will be held on September 11, 2021. year, within the sports hall of the elementary school Gračani, Gračani 4a, 10000 Zagreb, from 08.00 to 17.00.

The entire event will be adjusted to all necessary measures in the form of adherence to the prescribed distance, wearing masks, and all other current epidemiological measures that will be in force at the time of the event.

Registration of works;

 • ONLINE REGISTRATION; to the e-mail of the organizer huvm@huvm.hr it is necessary to send an e-mail with the title “Application for CK 2021” with the following information;
  1. Name and surname of the competitor
  2. Title of the paper
  3. Category
  4. Measure
  5. Club / IPMS
 • REGISTRATION AT THE SITE OF THE EVENT; each competitor who will participate in the competition enters the required data in the table of the category in which the work is competing. The number under which the work is registered (two ballots) the contestant carries to the place of the specified category. One puts under work the other has with him until the moment of taking over the work.

Registration fee for ONLINE REGISTRATION is NOT PAID, while in the case of REGISTRATION AT THE SITE registration fee is 70,00 kn or 10,00 €

Prize fund;

 • standard categories; the first three places receive medals and a commemorative gift
 • special category; the first three places receive a medal, a commemorative gift and a model
 • special categories; the best work that gets a trophy, a commemorative gift and a model.
 • The best of show junior / award Ivan Špiljak; trophy, occasional gift, model
 • he best of show senior / Boris Šprem Award; trophy, occasional gift, model

Other activities;

 • model exhibition “Croatian Army and Police on a Scale – From the Homeland War to the Present
 • model workshop “MiG Ammo”
 • model workshop “AK Interactive”

There will also be several free tables in the hall for the purpose of setting up models for the purpose of exhibiting them. It is not necessary to have any applications for this type of activity, but the setting and responsibility for the works is exclusively in the domain of its author.

For the need to maintain a “model flea market”, several common tables will be provided for all interested parties, in order to encourage this part of the activity after a long time.

The list of traders as well as possible guests of this event will be announced soon and of course in accordance with the current valid epidemiological measures.

Event timetable;

08.00 – 11.00 / registration of works

11.00 – 11.30 / cup opening

11.30 – 15.00 / trial of works

13.00 – 15.00 / modeling workshops

16.00 – 17.00 / announcement of winners

Categories;

SENIORS

CV – Civil vehicles and trains / all scales

D1 – Dioramas and vignettes 1/72 and less

D2 – Dioramas and vignettes 1/48

D3 – Dioramas and vignettes 1/35 and larger

FG – Figures and busts / all scales

HC – Helicopters / all scales

P1 – Ships 1/350 and larger

P2 – Ships 1/350 and smaller

PA – Paper models / all scales

SF – Fantasy & What if

UR – Models in work / all scales

B1 – Military vehicles 1/72 and smaller

V2 – Military vehicles 1/48

V3 – Military vehicles 1/35 and larger

Z1 – Aircraft 1/72 and smaller

Z2 – Aircraft 1/48

Z3 – Aircraft 1/32 and larger

JUNIORS

J1 – Vehicles / all gauges

J2 – Aircraft / all scales

J3 – Ships / all scales

J4 – Other / all scales

SPECIAL CATEGORY

SK1 – Croatian Pride (from 1990 until today)

OTHER SPECIAL CATEGORY

PK1 – From Meddle East to Afghanistan / all scales

PK2 – T (all armor from this series) / all scales

PK3 – Mil Mi (all helicopters from this series) / all scales

PK4 – MiG (all aircraft of this series) / all scales

Remark:

If in one of the senior or junior categories there are 7 or more quality works with some common features on the basis of which a new category could be established, for that group of models the organizer has the right to decide to establish a new category during the competition.