Poštovani maketari i posjetitelji XVI. Zagrebačkog maketarskog kupa CRNA KRALJICA 2021.

Slijedom dobivenih uputa i preporuka nadležnih institucija u vidu sprečavanja zaraze COVID-19 tijekom održavanja ovogodišnjeg XVI. Zagrebačkog maketarskog kupa CRNA KRALJICA 2021., slobodni smo objaviti propisane mjere kojih se obvezno moramo pridržavati;

 1. Evidencija i upisivanje općih podataka; za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podatci: ime, prezime i broj telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana.
 2. Mjerenje tjelesne temperature; prije ulaska u dvoranu svakome natjecatelju i/ili posjetitelju izmjeriti će se tjelesna temperatura, čiji iznos se upisuje u gore navedenu tablicu.
 3. Dezinfekcija ruku; na vanjskom ulazu u dvoranu te u samoj dvorani na još kojem lakše dostupnom mjestu natjecateljima i posjetiteljima, biti će osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku.
 4. Maske za lice; obavezno je korištenje maske za lice kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 m.
 5. Fizička distanca; obavezno je pridržavanje mjere fizičkog distanciranja kojom se nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 1,5 metra.
 6. Vidljive obavijesti; Na ulazu u dvoranu ili neposredno nakon ulaza u istu, na vidljivom mjestu biti će postavljene obavijesti o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti.
 7. Broj posjetitelja; s obzirom na kvadraturu sportske dvorane u istoj je dozvoljen maksimalni broj posjetitelja do 100 ljudi.

Brigu o provedbi navedenih mjera voditi će ovlašteni redari civilne zaštite Grada Zagreba.

                Nastavno na Vaše cijenjene upite u svezi ostalih organizacijskih aktivnosti kao i samoga programa provedbe ovogodišnjeg XVI. Zagrebačkog maketarskog kupa CRNA KRALJICA 2021., slobodni smo Vas podsjetiti na sljedeće;

 • Prijava natjecatelja predviđena je u vremenskom terminu od 08.00 do zaključno 11.00 sati, nakon čega više neće biti moguće prijavljivat radove.
 • Rad se može prijaviti na dva načina i to; ONLINE ili PRIJAVOM NA MJESTU DOGAĐANJA.
 • ONLINE PRIJAVA; na mail organizatora huvm@huvm.hr pod naslovom Prijava za CK 2021, potrebno je proslijediti sljedeće podatke;
  • Ime i prezime natjecatelja
  • Naziv rada
  • Kategorija
  • Mjerilo
  • Klub / IPMS – nije obvezno
 • PRIJAVA NA MJESTU DOGAĐANJA; svaki natjecatelj će ponaosob upisati tražene podatke (ime i prezime te naziv rada) u tablicu kategorije u kojoj se rad natječe. Broj pod kojim je rad upisan natjecatelj nosi do mjesta natjecanja i isti stavlja pod rad.
 • Kotizacija; za ONLINE prijavu kotizacija se NE PLAĆA, dok u slučaju PRIJAVE NA MJESTU DOGAĐANJA kotizacija iznosi 70,00 kn ili 10,00 €.
 • Rezervaciju stolova namijenjenih za prodaju maketa (dućani) mogu se rezervirati na mail huvm@huvm.hr Broj stolova je ograničen, pa po popuni istih, slijedom propisanih mjera, zatvoriti ćemo mogućnost rezervacije.
 • Slaganje stolova za potrebe dućana i buvljaka moguće je odraditi na sam dan natjecanja i to u vremenu od 08.00 do zaključno 10.00 sati, nakon čega više neće biti moguć ulazak u dvoranu te nošenje i slaganje navedenih stolova.
 • U sklopu dvorane, organizator će pripremiti nekoliko posebnih stolova za potrebe izlaganja radova. Za navedenu aktivnost nije potrebno vršiti nikakvu prijavu, te su svi maketari dobro došli.
 • Suđenje maketarskih radova izvoditi će mješoviti sudački timovi i to u vremenu od 12.00 do 1500
 • Proglašenje pobjednika predviđeno je za 16.00
 • U svakoj kategoriji proglasiti će pobjednici prva tri mjesta koji dobivaju medalju i prigodni poklon, dok pobjednici posebnih kategorija, te tri najveće nagrade (Nagradu „Ivan Špiljak“ TBOS HUVM i Nagradu Boris Šprem“) dobivaju pehar i prateći prigodni poklon.
 • Rezultati natjecanja biti će naknadno objavljeni na službenim stranicama organizatora kao i samoj stranici CRNE KRALJICE.

Najava popratnog programa, izlagača, radionica kao i listu najavljenih dućana objaviti ćemo u sljedećim danima.

 

 

Dear modeler friends and Visitors XVI. Zagreb Scale Model Cup CRNA KRALJICA 2021.

After receiving the instructions from the local authorities all visitors / competitors must comply with following measures during the duration of the XVI. Zagreb Scale Model Cup Crna Kraljica 2021:

 1. Record and Enter General Data; For the purpose of keeping records, basic data will be collected: name, surname and phone number. The record is necessary to keep for 14 days.
 2. Measurement of body temperature; Before entering the competiton every visitor / competitior will have his body temperature measured and the information will be entered into the beformentioned data table
 3. Disinfection of hands; At the outer entrance to the hall and in the hallway a dispenser will be provided with a disinfectant, please use it before entering to the competition
 4. Face masks; It is imperative to use the face mask when it is not possible to maintain a physical distance of at least 1.5 m.
 5. Physical distance; It is obligatory to comply with the physical distancing measure to avoid close personal contact at a distance of at least 1.5 meters.
 6. Visible notifications; At the entrance to the hall or immediately after the entrance to the same, there will be notifications on the obligation to comply with general hygiene measures and physical distances measures.
 7. Number of visitors; Considering the size of the hall, the maximum number of visitors at the time is 100

The implementation of this measures is under jurisdiction of the civil protection of the City of Zagreb.

General informations regarding the venue:

 • Registration of competitiors is from 08.00 to 11.00 hours. After 11:00 it will no longer be possible to register for competition.
 • You can register for competition in 2 way; Online application or registration at the location of competition
 • Online application; Send email to huvm@huvm.hr, subject: Online application for CK 2021, with following data:
 • Name and surname of the competitor:
  • The name of the work
  • Category
  • Scale
  • Club / IPMS – If applicable, not Mandatory
 • Registration at the location of the competition; Each competitor will need to provide following information (name and surname and the name of the work) in the designated table for each competing category. The number under which the work was entered by the competitor carries to the table with the category and placed the same under work.
 • Registration fee; For online application, the registration is free. When registering at the location the fee is 70,00 HRK or 10,00 €.
 • The reservation of tables intended for the sale of models (shops) can be booked on the mail huvm@huvm.hr – number of tables is limited.
 • Organizing the tables for shops and flea market is from 08:00 to the 10:00 hours. After 10:00 there will be no more possibility for entering items and goods into the hall.
 • Within the hall, the organizer will prepare several special tables for the exhibition. There is no application or registration for exhibition part and all models are welcomed.
 • The judging will be carried out by designated judging teams from 12:00 to 15:00 hours.
 • The announcement of the winner is scheduled for 16.00 hours
 • In each category, the winners (first three places) receive a medal and a gift, while the winners of the special categories, and the three greatest awards “Ivan Spiljak” – The best of Junior,  The best of HUVM and “Boris Šprem” – The Best of Show prize” receive a cup and gift
 • The results of the competition will be published later on the official site of the organizer as well as the official CRNA KRALJICA web page.

Announcement of the accompanying program, exhibitors, workshops as well as list of shops will be published in the following days.