Slijedom upita u svezi moguće izrade makete skladišta ratne pričuve 265. motorizirane brigade JNA koje se nalazilo u sklopu šume Bedenik, gdje je danas smješteno Spomen – područja „Barutana 1991“, članovi HUVM, IPMS Croatia I HZTK pozitivno su odgovorili na isti, te smo krenuli sa opsežnim pripremama u svezi postavljenog zadatka.

Pregledom terena i ostataka oštećenih građevinskih elementa vojnog skladišta, uključivo upoznavanje sa dijelom dostupne dokumentacije spomenutog objekta, spoznali smo veličinu prostora i ostataka objekata skladišta koje na prvu nisu odmah vidljive.

Detaljnim izmjerama ostataka armirano betonskih elemenata nosećih zidova, utvrđivanjem visina istih, uključivo izmjerom podnih betonskih ploča, dobili smo prve konkretne parametre objekata nakon čega smo krenuli u izradu skica.

Prilikom izrade skica, i postavom izmjerenih objekata u prostor, uvidjeli smo razlike u omjerima kao i mogućim dimenzijama zgrada, te smo odlučili osim vizualnog pregleda uključiti i pregled iz zraka uz pomoć drona.

Dizanjem drona, te pregledom prvih snimki iz zraka, dobili smo odgovor na spomenute nerazmjere u dimenzijama i omjerima zgrada i to na način da su zgrade bile ustvari duplo veće i duže nego što smo dobili dojam nakon vizualnih pregleda iz perspektive pogleda okom.

Novo dobiveni elementi prostora kao i vidljivih ostataka temeljnih stopa skladišnih prostora uvelike su utjecali na izradu novih skica i radioničkih nacrta koji su nakon više obračuna pokazali stvarnu veličinu skladišnih zgrada kao i prostora na kojima su se iste nalazile.

Definiranjem tehničkih izmjera, izradom detaljnih građevinskih elemenata uključivo završnom postavom zgrada u prostor, krenuli smo sa izradom makete koju smo isto tako prilagodili prostoru određivanjem mjerila.

Proces izrade makete skladišnih objekata, podijelili smo u više zasebnih izvedbenih koraka i to;

  • Skaldišne zgrade
  • Bazni teren
  • Okoliš

U svakome od navedenih koraka izrade, koristili smo brojne alate i prateću opremu, uključivo nove maketarske materijale s kojima smo postigli prirodan izgled objekata i okoliša u kojemu su se isti nalazili.

Na kraju, vrlo važno za napomenuti je, kako ova maketa nije 100% točna, jer ista je izrađena temeljem izmjera građevinskih ostataka i vizualnih pregleda terena, prilikom čega nismo niti u jednom trenutku raspolagali tehničkom dokumentacijom i nacrtima objekta, bez kojih je gotovo nemoguće izraditi točnu maketu. Vođeni spomenutim činjenicama, maketa je izrađena i prilagođena pojmu „oku ugodno“ čime će posjetitelju daje uvid u veličinu i oblik objekata koji su se tu nalazili prije više od 30 godina.